LÅN SÄKRAT MED SÄKERHET I VIRTUELL VALUTA  

Allmänna bestämmelser i Låneavtalet  


1. Allmänt.

Kreditgivaren syftar till ViaConto Sweden AB, som äger varumärket CryptoLoan (hädanefter benämnt CryptoLoan), organisationsnummer 556819-6041. Låntagaren avser den person som ansökt om lånet som säkrats genom Säkerhet i Virtuell valuta. Lånet som säkrats med Säkerhet i Virtuell valuta (vidare benämnt Lån) avser en rätt för Låntagaren att ta emot Lånet genom att tillhandahålla Säkerheter i form av Virtuell valuta till Kreditgivaren. Säkerheten tjänar som en garanti för återbetalning av Lån och indikator för att bestämma Kreditgivarens verksamhet relaterad till Lån-till-värde. Inom ramen för detta Avtal är Säkerheten den Virtuella valutan. Låneavtalet avser aktuella Särskilda och Allmänna bestämmelser (vidare benämnt Låneavtal eller Avtalet). ViaConto Sweden AB är ett konsumentkreditinstitut som är godkänt av Finansinspektionen för att bedriva konsumentkreditverksamhet. Tillsynsmyndigheten för ViaConto Sweden ABs verksamhet är Finansinspektionen och Konsumentverket. ViaConto Sweden AB tillämpar Konsumentverkets föreskrifter om konsumentfrågor samt Finansinspektionens bestämmelser om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Detta avtal består av Särskilda bestämmelser och Allmänna bestämmelser i Låneavtalet, båda utgör en integrerad del av Avtalet.
Genom att ansöka om Lånet intygar Låntagaren att han/hon har läst och accepterat bestämmelserna i de särskilda och allmänna villkoren och att en kreditvärdighetsbedömning för Låntagaren kan komma att utföras. Låntagaren intygar att uppgifterna från Låntagaren till Kreditgivaren är korrekta och fullständiga.
Genom att ansöka om Lånet intygar Låntagaren att han/hon har erhållit Säkerheter genom genererade inkomster via rättsliga åtgärder i enlighet med kraven i gällande lagar och bestämmelser om penningtvätt.
När Låntagaren har accepterat Särskilda och Allmänna bestämmelser, och Kreditgivaren har fattat beslutet att utbetala Lånet till Låntagaren, är detta låneavtal ingått och gäller till den dag då båda Parter har uppfyllt sina finansiella och andra skyldigheter enligt nuvarande Avtalet.
Låntagaren har rätt att få en kostnadsfri kopia av Låneavtalet.

2. Lånansökan och kreditvärdighetsbedömning

Låntagaren ansöker om Lånet via CryptoLoans webbplats www.cryptoloan.se. Låntagaren ska uppfylla följande grundläggande villkor för att kunna ansöka om Lånet:
 • Över 18 år
 • Registrerad i Sverige i minst två år med permanent adress
 • Oskyddad identitet
 • Person som saknar utnämnd förmyndare/förvaltare på grund av bristande kompetens
 • Person som har öppnat ett privat konto inom ett kredit- eller betalningsinstitut som är registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • Person som har ett registrerat mobilnummer
 • Person som har certifierat ID-kort
 • Person som äger virtuell valuta
Utöver detta ska Låntagaren inte ha några pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller tidigare felaktigt hanterade betalningar hos ViaConto Sweden AB eller andra borgenärer.
Låneansökan behandlas under kundservice öppettider, som finns angivna på CryptoLoans webbplats www.cryptoloan.se.
ViaConto Sweden AB har rätt att begära ytterligare information eller bevis som styrker återbetalningsförmågan avseende Lånet och kan också kontakta Låntagaren för att begära ytterligare information. Låntagaren accepterar att ViaConto Sweden AB har rätt att kontrollera informationen från Låntagaren, varigenom arbetsgivaren kan kontaktas eller Låntagarens officiella inkomster kan verifieras utifrån att Avtalet ingås. ViaConto Sweden AB har rätt att bevilja mindre Lånebelopp än Låntagaren har ansökt om beroende på LTV i enlighet med vad som beskrivs i detta Avtal.
Om Låntagarens ansökan om Lånet avslås till följd av resultat av sökningar i ett kreditrapporteringsföretags databas eller Säkerhetsvärdet är mindre än vad Låntagaren begär i ansökan, informeras Låntagaren i enlighet därmed av ViaConto Sweden AB.
Till följd av kreditvärdighetsbedömning kan låntagaren få ett lägre belopp än vad låntagaren begärt under låneansökan på www.cryptoloan.se.

3. Lånebelopp

Lånet är säkrat av Säkerheten.
Lånet beviljas till ett belopp om LTV 50 % på dagen för beslutet om beviljande av Lånet.
Lånebeloppet kan bestämmas av Kreditgivaren med ett visst belopp mellan 5 000 och 150 000 SEK på låntagarens begäran och bekräftelse av Kreditgivaren i samband med LTV-värdering som utförts av kreditorresultatet.
Om Kreditgivaren fattar beslutet om utbetalning av Lånebeloppet som inte är mindre än det som Låntagaren begärde i sin Låneansökan eller är mindre än det begärda beloppet med upp till 30 %, betalas lånet till Låntagarens bankkonto.
Om Kreditgivaren fattar beslutet om utbetalning av Lånebeloppet som är mindre än det som låntagaren begär i sin Låneansökan med minst 30 % eller mer, ska Låntagaren ge sitt samtycke till att ta emot Lånet i Låntagarens kundprofil på www.cryptoloan.se eller avslå ansökan att ta emot Lånet. Om Låntagaren har givit sitt samtycke betalas det tilldelade Lånets belopp till Låntagarens bankkonto. Om Låntagaren har avvisat möjligheten att få det minskade beloppet för Lånet, ska Kreditgivaren överföra Säkerheter från den virtuella valutans adress till den virtuella valutans adress som ägs av Låntagaren.
Lånet betalas ut till Låntagaren först efter det att Kreditgivaren har erhållit Säkerheten enligt den ordning som definieras i avsnitt 4 ”Säkerheten”.

4. Säkerheten

Säkerheten enligt vad som beskrivs i detta Avtal ska regleras genom allmänna bestämmelser om ägarförpliktelse enligt svensk lag.
Säkerhetskursen (BTC/EUR) bestäms av Bitstamp. Säkerhetsvärdet uppdateras online via Bitstamp på https://www.bitstamp.net/.
Låntagaren ska efter inlämnande av Låneansökan och innan Kreditgivaren har antagit beslutet om Lånutbetalning till Låntagaren överföra Säkerheterna från sin Virtuella valutas unika adress (vidare benämnd Virtuell valutaadress både om de tillämpas i samband med Låntagare eller Kreditgivare) till den Virtuella valutas unika adress, tillhandahållen av Kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att kontakta och/eller genomföra eventuella transaktioner relaterade till Säkerheten som föreskrivs genom nuvarande avtal mot Bitstamp genom ett intresseföretag som bildar en grupp med Kreditgivaren.
När Kreditgivaren har mottagit Säkerheten på den Virtuella valutans unika adress ska Kreditgivaren avgöra det exakta beloppet av Lånebeloppet enligt LTV-värderingsprinciper som definieras i detta Avtal.

5. Utbetalning av lån

Beviljat Lån betalas ut till Låntagarens personliga konto öppnat hos det kredit- eller betalningsinstitut som är registrerat hos EEA, vilket anges av Låntagaren vid ansökan om Lån samt vid registrering av www.cryptoloan.se. ViaConto Sweden AB har rätt att begära ytterligare information eller vidta andra åtgärder för att verifiera att kontot tillhör Låntagaren. Lånebeloppet krediteras Låntagarens konto efter det att säkerheten överförts till Kreditgivarens virtuella valutaadress och lånebeloppet är godkänt av ViaConto Sweden AB.

6. Räntor och avgifter

Låntagaren måste betala räntor och avgifter i samband med den senaste aktuella prislistan för att tillgå lånet. Ränta och eventuella extra avgifter för Lånet rapporteras på webbplatsen www.cryptoloan.se vid tidpunkten för Låneansökan och återspeglas i Lånavtalets Särskilda bestämmelser samt i faktura. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att ändra räntor och avgifter när det är motiverat av kreditrelaterade politiska beslut, ökade låneutgifter eller andra kostnadsökningar för Kreditgivaren, vilka inte rimligen kunde förväntas när låneavtalet ingicks.
Räntan beräknas på en årlig ränta på det utestående Lånebeloppet vid varje tillfälle och aktiveras månadsvis om den aktuella räntesatsen inte når kreditgivaren på förfallodagen. Räntan beräknas över den utestående Lånebalansen dagligen baserat på ett år på 365 dagar, vid skottåret på 366 dagar.
Låntagaren ska täcka transaktionsavgiften för den virtuella valutan, vilket är 150 SEK per lån. Transaktionsavgiften inkluderas i fakturan för den första förlikningsperioden.

7. Återbetalning av Lånet

Återbetalningstiden för Lånet är 24 (tjugofyra) månader från det datum Lånet beviljas.
Lånet och upplupen ränta skall återbetalas med månatliga avbetalningar (vidare benämnd förlikningsperiod) inom lönebetalningsperioden på 24 månader. Förlikningsperioden motsvarar 30 dagar, med undantag för den första förlikningsperioden som är lika med antalet dagar som förflutit från dagen för utbetalning av lån till det första faktureringsdatumet som valts av Låntagaren. Dagen efter utgången av Förlikningsperioden fakturerar ViaConto Sweden AB låntagaren för den tidigare Förlikningsperioden. Fakturan innehåller information om utnyttjad kredit, upplupen ränta och andra betalningar som härrör från detta Avtal (om det finns några).
Återbetalningen av Lånet skall ske genom överföringsbetalning på förfallodagen och låntagaren skall åtminstone återbetala det lägsta betalningsbeloppet per månad.
Om förfallodagen inträffar på en dag som inte är en vardag ska betalningen ske innan följande respektive bankdag.
Första Låneåterbetalningen sker inte mer än 30 dagar efter det att Lånet beviljats. Faktura kommer att skickas till Låntagaren för den aktuella Förlikningsperioden minst 10 dagar före förfallodagen Därefter sker återbetalningen samma dag i månaden för varje efterföljande månad. En begäran om ändring av betalningsdatum kan göras av Låntagaren när som helst en gång under kreditavtalets löptid utan kostnad. Betalningsdatumet ändras från och med nästa Förlikningsperiod. Om Låntagaren däremot har försenade betalningar gentemot Kreditgivaren, skulle begäran om ändring av betalningsdatum inte bekräftas av Kreditgivaren.
Låntagaren har när som helst rätt att återbetala hela Lånets belopp i sin helhet och därmed beräknad ränta utan extra avgifter eller betala del av Lånet med något belopp som överstiger minimibeloppet för återbetalning per månad. Alla utbetalningar som görs före regleringsperiodens slut dras av från lånekapitalet.
Kreditgivaren skickar fakturan elektroniskt till Låntagarens e-postadress tio (10) kalenderdagar före varje förfallodatum. Ej mottagna fakturor befriar inte låntagaren från skyldigheten att betala det lägsta betalningsbelopp per månad per regleringsperiod vid förfallodagen. Betalning kan endast göras till ViaConto Sweden AB, 556819-6041 via Bankgiro 5260-6431 eller via Swish 1233930260, om inte annat anges.
Om betalning sker via Swish måste betalningen göras senast klockan 16.00 en bankdag före förfallodagen. Eventuella förändringar i kontosaldo korrigeras på nästa månad faktura.
En återbetalningsplan erbjuds inte för denna typ av lån.

8. Vid försummelse och realisering av säkerhet

Under följande omständigheter kommer Säkerheten att realiseras av Kreditgivaren utan ytterligare tillstånd från Låntagaren i förhållande till följande händelser (händelse vid försummelse) än vad som föreskrivs vid ingången av respektive Avtal:
 • LTV är inte mindre än 90 %
 • Om kreditgivaren har antagit beslutet om utbetalning av Lån, men överföringen av medlen ännu inte har nått Låntagarens konto och LTV ligger under tröskelvärdet enligt detta avtal
 • Kreditgivaren har fastställt att låntagarens solvens har försämrats och lån, upplupen ränta och andra avgifter som härrör från detta Avtal kan inte återbetalas av låntagaren
 • Kreditgivaren har rimliga tvivel om att lån, upplupen ränta och andra avgifter som härrör från detta Avtal kan inte återbetalas av Låntagaren
 • Under alla omständigheter när Låneavtalet sägs upp ensidigt av Kreditgivaren enligt vad som föreskrivs i avsnitt 9 och Låntagaren inte har avvecklat sina finansiella förpliktelser gentemot fordringsägaren inom en viss tid
Kreditgivaren har rätt att ständigt övervaka LTV-förändringar som kan bero på BTC/EUR-valutakursfluktuationer samt Låntagarens obetalda skulder gentemot Kreditgivaren och andra orsaker som avses i detta Avtal.
Vid den tidpunkt då Säkerhetsvärdet har sjunkit och/eller Låntagarens utestående skulder har ökat till 65 % tröskelvärde för LTV, åtar sig kreditgivaren att informera låntagaren om det via e-post som anges av låntagaren vid låneansökan. Om så är fallet kan Låntagaren göra ytterligare betalningar till Kreditgivaren överskridande Minsta betalning per månad för att återbetala låneskulden, upplupen ränta och andra avgifter som härrör från detta avtal i förtid och öka förhållandet av LTV.
Vid den tidpunkt då Säkerhetsvärdet har sjunkit uppgått och/eller Låntagarens utestående skulder har ökat till 90 % tröskelvärde för LTV, har kreditgivaren rätt att sälja Säkerheterna för att täcka låntagarens utestående skulder som härrör från aktuellt Avtal. Säkerheten säljs till valutakursen (BTC/EUR) enligt Bitstamp på https://www.bitstamp.net/.
Om Säkerheten realiseras för det belopp som är högre än låntagarnas skulder som härrör från detta avtal (låneansvarig, upplupen ränta och andra avgifter) ska Kreditgivaren överföra skillnaden till låntagarens konto.
Om Säkerheten realiseras för det belopp som är högre än Låntagarnas skulder som härrör från detta avtal (låneansvarig, upplupen ränta och andra avgifter) ska Lantmätaren överföra skillnaden till låntagarens konto.
Om Låntagaren har gjort upp alla skulder (inklusive återbetalning av Lånebelopp, upplupen ränta och andra tillämpliga avgifter) som härrör från det här avtalet, lämnas Säkerheten tillbaka till Låntagaren. Säkerheten kommer att returneras till endast den låntagarens unika adress för virtuell valuta från vilken säkerheten överfördes.
Låntagaren är skyldig att se till att andra tredje parts fordringar inte säkras av samma Säkerheter.

9. Kreditgivares rätt att säga upp Låneavtalet för förtida betalning.

Kreditgivaren har rätt att säga upp lånet för tidig betalning genom att skicka ett lämpligt meddelande till Låntagaren via e-post under någon av följande omständigheter:
 • LTV på dagen för LTV-värdering utgör 90 %.
 • Låntagaren är annars väsentligt försenad med betalningen/betalningarna
 • Det är uppenbart att Låntagaren, genom att avvika, ta bort egendom eller genom andra förfaranden, undviker att betala lånet, eller det kan antas att låntagarens ekonomiska omständigheter är sådana att det finns anledning att tro att låntagaren inte kommer att uppfylla sina skyldigheter gentemot Kreditgivaren
 • Låntagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal eller på annat sätt mot Kreditgivaren
 • Det finns rimlig anledning att anta att Låntagaren inte kommer att uppfylla sina betalningsförpliktelser gentemot Kreditgivaren
 • Om Låntagarens personliga omständigheter ändras, exempelvis genom att Låntagaren går i konkurs, Låntagaren har tilldelats av en förvaltare eller om Låntagaren dör

Om Avtalet ensidigt avslutas av Kreditgivaren har Kreditgivaren rätt att realisera Säkerheterna enligt definitionen vid händelseföreläggande och vidta andra insamlingsåtgärder enligt vad som föreskrivs i gällande lagar, och kostnaden för inkassoförfarande kan tas ut mot Låntagaren.

10. Betalningsförseningar

Vid försenad betalning debiteras låntagaren en påminnelseavgift om 60 SEK, för en skriftlig påminnelse gäller en förseningsavgift om 60 SEK och en ränta på förfallna belopp inklusive ränta som uppkommit när som helst tills full betalning har betalats. Dröjsmålsräntan är 2,5 % per månad, det vill säga 30 % per år och debiteras oberoende av om Lånet har avbrutits eller ej och räntan aktiveras månadsvis från den första dagen efter förfallodagen. Vid uppsägning av Låneavtalet enligt avsnitt 9 ”Kreditgivares rätt att säga upp Låneavtalet för tidig utbetalning” debiteras ränta enligt de allmänna bestämmelserna på beloppet vid uppsägningstidpunkten.
Om det finns skäl att göra det, har Kreditgivaren eller en part som har tagit Kreditgivarens plats att ta ut ersättning för insamlingskostnader, avgifter till verkställighetsförvaltningen, juridiska kostnader och ersättning för ytterligare arbete i enlighet med gällande lagstiftning.

11. Uppsägningsrätt och tidig inlösen

Enligt konsumentkreditlagen har Låntagaren rätt att säga upp det ingångna låneavtalet. Tidsfristen för uppsägningstiden fastställs 14 dagar från det datum då låneavtalet ingicks. Om Låntagaren önskar åberopa sin uppsägningsrätt eller förtida återbetalning ska detta meddelas ViaConto Sweden AB skriftligen eller via telefon. Låntagaren ska sedan återbetala hela lånets belopp, inklusive räntor upp till och med datum för återbetalning, så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Låntagaren har rätt att betala tillbaka lånet före avtalat förfallodatum. Vid tidig återbetalning kommer upplupen ränta att betalas fram till återbetalningsdagen.

12. Förlikning

Efter Låntagarens betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna alla förfallna avgifter, utgifter och ränta i samband med Lånet innan avräkning av Lånebeloppet inträffar.

13. Villkorsändringar och Uppsägning av avtal

ViaConto Sweden AB har rätt att ändra de Allmänna bestämmelserna i Låneavtalet under Avtalsperioden. Vid ändring av bestämmelserna ska Låntagaren underrättas i rimlig tid i förväg. Ändringen gäller från det datum som ViaConto Sweden AB anger i meddelande, men inte tidigare än fem (5) veckor efter det att meddelandet har skickats. Om Låntagaren inte accepterar ändringar av bestämmelser ska Låntagaren ha rätt att säga upp Låneavtalet genom att betala utestående Lånebelopp, upplupen ränta, eventuella avtalsenliga avgifter (i förekommande fall) och andra avgifter som härrör från detta avtal.
Förutom de villkor som anges i avsnitt 9 ”Kreditgivares rätt att säga upp låneavtalet för förtida betalning” har ViaConto Sweden AB rätt att ensidigt säga upp avtalet med Låntagaren om ViaConto Sweden AB av affärsskäl beslutar att upphöra med att erbjuda Lån som en tjänst. Vid en sådan uppsägning ska Låntagaren ha rätt att betala tillbaka Lånet i enlighet med gällande villkor som anges i detta avtal samt så ska Kreditgivaren returnera säkerheten enligt de principer som fastställs i detta avtal.

14. Kommunikation

Låntagaren är skyldig att omgående underrätta ViaConto Sweden AB om ändringar avseende Låntagarens personuppgifter, adress, mobilnummer eller kontonummer om förändringen sker under Låneperioden. Ändringarna måste registreras i Låntagarens kundprofil på ViaContos webbplats www.cryptoloan.se eller anmälas till kundtjänst. Låntagaren ansvarar för noggrannheten i den givna informationen. Alla meddelanden som skickas av ViaConto Sweden AB genom brev till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast sju (7) dagar efter avsändningsdagen, om meddelande har skickats till Låntagarens fasta postadress eller till den av Låntagaren till ViaConto Sweden AB senast angivna adressen. Meddelanden som skickas elektroniskt via SMS eller e-post ska anses ha nått Låntagaren senast sju (7) dagar efter sändningen, om meddelandet skickades till det mobilnummer och/eller e-postadress som Låntagaren angett till ViaConto Sweden AB. Information om Låntagarens kreditåtaganden, årsredovisning och aktuella fakturor skickas elektroniskt och finns i kundprofilen på www.cryptoloan.se.

15. Behandling av personuppgifter

ViaConto Sweden AB behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). ViaConto Sweden AB ansvarar för behandling av personuppgifter och behandling av Låntagarens personuppgifter i syfte att förvalta kundrelationen, uppfylla de föreskrivna förpliktelserna, inklusive att med god kreditgivning genomföra kund- och marknadsanalyser samt affärs- och metodutveckling, riskhantering och att informera om ViaContos Sweden AB nuvarande erbjudanden. Personuppgifterna kan lämnas till kreditgivarnas övriga samarbetspartner så långt det är nödvändigt för att kreditavtalet ska kunna utföras. Kreditgivaren kan komplettera Låntagarens personuppgifter genom att hämta uppgifter från tredje parts register för att bland annat förebygga bedrägeri, penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Personuppgifterna behålls och kan användas för något av ovanstående ändamål, även efter det att nuvarande kreditavtal har löpt ut. ViaConto Sweden AB har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Låntagaren har rätt att få information från ViaConto Sweden AB om vilka personuppgifter som behandlas av ViaConto Sweden AB. Låntagaren kan skriftligen rapportera att denne motsätter sig behandling av personuppgifter för marknadsföring. Genom att acceptera villkoren accepterar låntagaren att hans personuppgifter behandlas i enlighet med denna paragraf.

16. Bedrägeri

Alla försök till bedrägerier anmäls till polisen. Nödvändig information om Låntagaren kommer att lämnas till polisen om misstankar om bedrägeri föreligger.

17. Force majeure

Ansvar kan inte hävdas mot ViaConto Sweden AB på grund av skador som orsakats av verkställande av svensk eller utländsk lagstiftning, svenska eller utländska regeringsåtgärder, osanktionerade åtgärder som kreditgivaren ej kan råda över samt osanktionerade åtgärder inom Bitstamp, krig, strejk, blockader, bojkott, lockout, cyberattacker eller andra liknande omständigheter. Reservationen för strejk, blockad, bojkott, lockout och cyberattacker gäller även om ViaConto Sweden AB själv är föremål för en sådan konflikt. Skada som orsakats i andra fall ska inte kompenseras av ViaConto Sweden AB om normal har hänsyn har observerats. ViaConto Sweden AB ansvarar inte för indirekta skador. Om ViaConto Sweden AB hindras från att vidta åtgärder på grund av ovanstående omständigheter kan åtgärden skjutas upp tills hinderet har upphört.

18. Klagomål och tvister

Kommentarer och klagomål och klagomål riktad till ViaConto Sweden AB kan göras enligt följande:
Via telefon: 0757575023
Via e-post: klagomal@viaconto.se
Via brev/e-post: ViaConto Sweden AB, Holländargatan 27 113 59, Stockholm

Låntagaren kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00. I händelse av tvist mellan kreditgivare och låntagare, där ett avtal inte kan nås, har parterna rätt att få tvisten avgjort i svensk domstol. Låntagaren kan också få kostnadsfria råd från Konsumenternas Bank- och finansbyrå på www.konsumenternas.se, eller genom att kontakta konsumentverket på www.konsumentverket.se.

Chatta med oss!